Erbain Nevevi Hadisi Nedir ve Müellifi Kimdir? İşte Açıklaması

İslami İrşad - Müslümanlar günlük yaşamlarını sürdürürken iki kaynağa başvururlar. 

Birincisi, Allah'ın kelamı olan ve mutlak temel dayanak olan Kuran-ı Kerim'dir. 

İkincisi, sahabeler tarafından kaydedilen ve alimlere aktarılan hadisler veya Allah'ın elçisinin sözleri ve eylemleri. Bunlardan biri de Erbain-i Nevevi hadisidir.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Hadis-i Erbain Nevevi Nedir?

Erbain Nevevi Hadisi Nedir ve Müellifi Kimdir? İşte Açıklaması
Erbain Nevevi Hadisi Nedir ve Müellifi Kimdir? İşte Açıklaması

El-Erbain En-Nevevi dünyanın en ünlü kitaplarından biridir. Sadece bu ülkede değil, bu kitap yüzyıllardır tüm İslam dünyasında bilinmektedir. 

Binlerce Müslüman bu kitabı ezberlemekte ve çeşitli amaçlar için sınav malzemesi olarak kullanmaktadır.

İnsanlar bazen kısaca Erbain Nevevi Hadisi olarak da adlandırmaktadır. 

Cidde'deki yayıncı Dar Al-Minhaj, başlığı Al-Arba'in tercümesiyle yazmış, böylece Al-Erba'un En-Neveviyye (الأربعون النووية) olmuştur. 

Belki de bu telaffuz daha doğrudur, çünkü herhangi bir kitabın başlığı aslında habar mubtada mahzuf, yani isim isyaroh olarak konumunu alır. 

Bu nedenle Sibeveyh, nahivle ilgili ilk eser olan ve sonraki tüm nahiv kitaplarına öncülük eden El-Kitab'da bölüm başlıklarını yazarken her zaman ism-i işare'ye yer vermiştir.

Örneğin, Hâzâ bab el-fâil, Hâzâ bab el-cerr, Hâzâ bab el-ma'rifet ve benzerlerini yazmıştır. Topluluğa gelince, bu kitap daha popüler olarak El-Erbain (الأربعين) olarak okunur. 

Bu telaffuz muhtemelen el-Erbain'in, lafaz kitabu olan atılmış muzaf mahzufun muzaf ileyh olarak konumunu alır.

El-Erbain kelimesine atfedilen en-Neveviyye sıfatı, müellifi en-Nevevî'nin lâkabından alınmıştır. 

Dolayısıyla El-Erbain en-Neveviyye başlığının gerçek anlamı, (onun tarafından derlendiği için) Nevevi'ye atfedilen 40 (hadis) demektir. 

Kitaba yazarı tarafından verilen orijinal isim ise El-Erbaun Fi Mebani'l-İslam ve Kavaidi'l-Ahkam'dır.

Erbain Hadisinin Yazarı Kimdir?

Yazar İmam Nevevi'dir. Eş-Şafiî mezhebinin büyük âlimlerinden olan bu zatın şöhreti, kendisini tanıtma zahmetine girmemize gerek bırakmayacak kadar fazladır (Nevevî'nin Hadis-i Erbaîn'i hakkında birkaç özel notum bulunmaktadır. 

Kitab El-Erba'in En-Nevevi bir hadis kitabı olarak sayılır çünkü sadece Hazreti Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerini içerir. 

Kitap ince ve küçüktür, ancak içeriği iyidir. Hadislerin sayısı sadece 40'tır (daha doğrusu toplam 42 hadis). 

Hadislerin gerçek sayısı sadece 42 olmasına rağmen, kitap 40 anlamına gelen El-Erbain olarak adlandırılmıştır ve bu Arapça'da yaygındır çünkü mecaz dili olarak sınıflandırılır, tam olarak itlakul cüz-i 'alal külli kuralına girer.

Nevevi'nin 40'ı tamamlamak için 2 gelenek eklemesinin nedenine gelince, İbn Hacer El-Heytemi El-Fethu'l-Mubin adlı kitabında bunu açıklamaktadır. 

El-Heytemi'ye göre Nevevi, şehvetle savaşma emrini ve Şeriat'a uyma emrini içeren 41. hadisten etkilenmiştir. Bu hadisin içeriği kesinlikle önceki 40 hadisin ruhudur.

42. Hadis de Nevevi tarafından beğenilmiştir çünkü dua etmeyi, bağışlanma dilemeyi, merhamet ummayı ve Allah'ın tüm emirlerini yerine getirirken O'ndan yardım istemeyi emretmektedir. 

Bu tür bir hadis, bir kulun Allah'ın tüm kanunlarını yerine getirirken kendini hafif hissetmesi için gereklidir. 

Bu kitapta yer alan 42 hadisin, Hazreti Rasûlullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün hadislerini temsil etmeye ve özetlemeye yeterli olduğu umulmaktadır. 

Bazı alimlerin rubu'ut teşri (İslam'ın kanunlarının dörtte biri), rubu'ud din (dinin dörtte biri) ve tsülutsud din (dinin üçte biri) olarak adlandırdığı bu hadisler, hadislerin bu niteliğiyle, onları ezberleyebilen birinin, Rasûlullah'ın tüm geleneklerine özünde hakim olması beklenir, böylece hayatla başa çıkmada İslami öğretilerin ekseni olmaya yetmesi beklenir.

Daha yeni Daha eski