Ana Zamanlarda Zikri Artırın

İslami İrşad - İyi işler yapmak için en iyi mevsimlerden biri de Zilhicce ayının ilk on günüdür. 

Hazreti Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in buyurduğu gibi,

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

"Allah'a bu on günde (yani Zilhicce'nin ilk on gününde) iyilik yapmaktan daha sevimli bir amel yoktur." (Sahabeler) "Ey Resûlullah, Allah yolunda cihad etmek de bu günlerde iyilik yapmanın faziletinden daha ağır basmaz mı?" diye sordular. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: "Allah yolunda cihad da ağır basmaz, ancak canı ve malı ile cihada çıkan ve hiçbirini geri vermeyen kimse müstesna." (Tirmizi, İbn Abbas (radiyallahu anhuma)'dan rivayet etmiştir.)

Buhari'nin rivayetinde bu hadis şu ifadelerle yer almaktadır,

ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه قالوا ولا الجِهادُ؟ قالَ ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ

"Hiçbir amel bu günlerde (yani Zilhicce'nin ilk on gününde) iyilik yapmaktan daha faziletli değildir." Onlar (sahabeler), "(Diğer zamanlarda) cihad etmek de bu günlerde iyilik yapmaktan daha mı az faziletlidir?" diye sordular. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle cevap verdi: "Hayır, cihad bile faziletli değildir; ancak canı ve malı pahasına savaşa çıkan ve hiçbir şey elde edemeden geri dönen, yani şehit olarak ölen ve malı giden kimse müstesnadır."

Bu hadis bize Zilhicce ayının ilk on gününde iyi işler yapmanın ne kadar büyük bir fazilet olduğunu göstermektedir. 

Bildiğimiz gibi bu ay, İslam'ın beşinci rüknü olan haccın eda edildiği aydır. Ayrıca kurban kesilmesi ve Kurban Bayramı namazı kılınması da tavsiye edilir. 

Ayrıca Zilhicce'nin 9'unda oruç tutmak veya Arafat orucunu tutmak da tavsiye edilir. 

Ayrıca genel olarak Zilhicce'nin 1'inden 10'una kadar olan bu on gün boyunca iyi işler yapmak en önemli ameldir.

Gerçekten de bu, Allah'ın bu ümmete bahşettiği bir lütuf ve ihsandır, yeter ki bunun farkına varsınlar. 

Müslümanlar nasıl ki Ramazan ayının son on gecesinde "Leyletülkadir" faziletinin peşinde koşmak için can atıyorlarsa, Zilhicce ayının ilk on gününde de iyilik sevabı biriktirmek için can atmalıdırlar.

Zikrin Faziletleri

Ana Zamanlarda Zikri Artırın
Ana Zamanlarda Zikri Artırın

Muaz b. Cebel radıyallahu anh şöyle demiştir: "Allah'ın azabından, Allah'ı zikretmekten daha çok kurtaran bir şey yoktur." (Sünen Tirmizi tahkik Şeyh Ahmed Syakir, 5: 459)

Şeyhülislam İbn-i Teymiyye (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: "Balık için su ne ise kalp için de zikir odur. Eğer balık sudan ayrılırsa ne olur?" (El-Vebil Eş-Şeyyib Min El-Kalim Eş-Şeyyib, İmam İbnul Kayyim, s. 71)

İbn Kayyım -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir: "O (zikir) iyi amellerin ruhudur. Eğer bir amele zikir eşlik etmezse, o amel sadece ruhu olmayan bir beden olur. Vallahu a'lem." (Madarij As-Salikin, 2: 441)

Allah'ı zikretmek, kalp hayatını elde etmenin yoludur. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rabbini zikreden kimse ile Rabbini zikretmeyen kimsenin misali, diri ile ölünün misali gibidir." (Buhari rivayet etmiştir) (el-İbadetu'l-Kelbiye, s. 49)

Şeyh Abdurrezzak el-Bedr hafızhahullah şöyle demiştir: "Dolayısıyla Allah'ın zikri kalbin hayatının özüdür. O olmadan kalp ölür." (Fawa'id Adz-Dzikri Wa Tsamaratuhu, s. 16)

Zikir aynı zamanda kalp katılığı için de bir ilaçtır. Bir keresinde bir adam Hasan el-Beşri'ye (Allah ona rahmet etsin) şikâyette bulundu. Adam, "Ey Ebu Said, sana kalbimin katılığından şikâyet ediyorum" dedi. O da "Onu zikirle yumuşat" dedi. (Tazkiyatun Nufus ve Tarbiyatuha, Dr. Ahmed Farid, s. 46)

Şeyh Abdurrahman bin Nâsır es-Sa'dî rahimehullah şöyle der: "Şüphesiz Allah'ı zikretmek kalpte iman ağacını diker, onu besler ve büyümesini hızlandırır. Kişi ne zaman Allah'ı zikrini artırırsa imanı güçlenir." (et-Taudih ve'l-Beyan Li Sıfatü'l-İman, s. 57)

İbn-i Teymiyye rahimehullah şöyle demiştir: "Kullardan birçoğu ilk günlerde zikirden daha çok yararlanır. Çünkü zikir ona iman sağlar, Kur'an ise ilim sağlar. Ancak bazen ilim ona anlaşılmaz gelir. Halbuki o, henüz başlangıç aşamasında olduğu için iman tedarikine ilim tedarikinden daha fazla ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, ilmî icmaya göre, imanı sağlam olan bir kimse için Kur'an'ı anlayarak okumak daha faziletlidir." (Qawa'id Wa Dhawabith Fiqh Da'wah 'Inda Shaykhil Islam, s. 202)

Şeyh Abdurrezzak el-Bedr (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: "Zikrin önemi ve ne kadar çok fayda sağladığı konusunda hiçbir Müslümanın zihninde şüphe yoktur. Zikir, aziz ve celil olan Allah'a yaklaşmanın en asil ve en faydalı yollarından biridir. Allah, Kur'an-ı Kerim'de birçok vesileyle zikri emretmiştir. Allah onu teşvik eder. Allah, bu konuda gayretli olanları över ve onları en iyi ve en güzel övgülerle över." (Fıkhu'l-Ed'iyye ve'l-Ezkar, 1:11)

Sabit el-Bunani -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir: "Sizden biriniz her gün bir saatini Allah'ı zikretmekle geçirse ve böylece gün boyu bereketli olsa ne zorluğu vardır?" (et-Tehzib el-Maudhu'i Li Hilyet el-Auliya', s. 346)

Avn bin Abdullah bin Utbe (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: "Zikir meclisleri kalp için ilaçtır." (et-Tehzib el-Maudhu'i Li Hilyet el-Auliya', s. 348)

Atâ ibn Meysere el-Hurasânî (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: "Zikir meclisleri, helal ve haram hükümlerini tartışan meclislerdir (ilim meclisleri)." (et-Tehzib el-Maudhu'i li Hilyet el-Auliye, s. 348)

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kim gecesini Allah'ı zikrederek geçirirse, sabahleyin annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olur." (et-Tehzib el-Maudhu'i Li Hilyeti'l-Auliye, s. 347)

Umarım bu bizim için faydalı olur. Vallahu a'lem

Daha yeni Daha eski