Etik: Tanımı ve Günlük Yaşamda Önemi

İslami İrşad - Etik normlar, terbiye ve davranışla ilgilidir. Etik, iyi yaşamayı, iyi yapmayı ve hayatta iyi şeyler istemeyi içeren felsefenin bir parçasıdır. 

Ahlaki değerler ve terbiye insan davranışına dahildir. İngilizce'de "Ethics", insanlar tarafından genel olarak ahlaka uygun olarak yapılması gereken tüm eylemlerdir. 

Etik, bir kişi veya gruba davranış ve eylemleri için rehberlik eder. Etik kelimesinin oluşumu Yunan felsefesine dayanır, Aristoteles bu kelimeyi moral felsefeyi ifade etmek için kullanmıştır. 

Etiğin ana amacı, insan eylemlerini ve bunların yaşamla nasıl ilişkili olduğunu açıklamaktır.

Çevrenizde bulabileceğiniz çeşitli etik türleri vardır. Arkadaşlık etiği, meslek etiği, çalışma etiği, iş etiği, iletişim etiği ve daha fazlası. 

Günlük hayatta sıklıkla yapılan basit görgü kurallarına bir örnek sihirli kelimeyi kullanmaktır. Selamlaşmak, özür dilemek ve teşekkür etmek.

{getToc} $title={Table of Contents} $count={Boolean} $expanded={Boolean}

Etik Tanımı

Etik: Tanımı ve Günlük Yaşamda Önemi
Etik: Tanımı ve Günlük Yaşamda Önemi

Dilbilimde 'etik' kelimesi Yunanca ethos kelimesinden doğmuştur ve bir alışkanlığın görünümü anlamına gelmektedir. 

Bu durumda, nesnenin perspektifi insan eylemleri, tutumları veya davranışlarıdır.

 Özel olarak etiğin tanımı, bireyin sosyal çevresindeki tutum ve ahlakının bilimidir ve doğru kabul edilen davranışlarla ilgili kurallar ve ilkelerle doludur.

Genel olarak etiğin tanımı ise, bireyin eylem ve davranışlarını gerçekleştirmesinde kılavuz veya ilke olarak yaygın bir şekilde kullanılan kurallar, normlar, kaideler veya prosedürlerdir. 

Bu normun uygulanması, toplumdaki bireylerin iyi ve kötü karakterleriyle yakından ilgilidir.

Dolayısıyla Etik, her bireyin sosyal yaşamında hem sosyal hem de ahlaki olarak iyi ve kötünün yanı sıra yükümlülükler, haklar ve sorumlulukların incelenmesidir. 

Ya da etiğin doğru ve yanlışa ilişkin bireysel ahlakla ilgili değerleri içerdiği de söylenebilir.

Çevremizde bulabileceğimiz pek çok etik türü vardır, örneğin arkadaş edinme etiği, meslek veya iş etiği, ev etiği, iş yapma etiği ve benzerleri.

Etik, her birey tarafından sahiplenilmelidir ve sosyal yaşamda iyi bir durum yaratmak için bir köprü olan sosyalleşmede gereklidir.

Örneğin, günlük yaşamda ve çevrede sıklıkla rastlanan etik, akraba, hısım ya da arkadaş ziyaretlerinde selam vermektir. 

Ardından, bir hata yaptığımızda özür dilemek ve biri bize yardım ettiğinde ya da destek olduğunda teşekkür etmek.

Etiğin Karakteristikleri

Aşağıda etiğin özellikleri açıklanacaktır.

1. Mutlak Etik

Etiğin mutlak doğası, bir etiğin herkes için, her yerde ve her zaman geçerli olduğu anlamına gelir. 

Bir ilke olarak etik müzakere edilemez ve değişen ahlaki temellere bağlı değildir.

Örneğin, öldürmek ve başkalarını haklarından veya mülklerinden mahrum bırakmak, nedeni ne olursa olsun ahlaksız bir eylemdir.

2. Etik, Başkalarının Şahitliği Olmadan da Yürürlükte Kalır

Genel olarak etik, kimse tarafından görülmese bile yürürlükte kalır. Bunun nedeni etiğin vicdan ve iyi insan yaşamı ilkeleriyle ilgili olmasıdır.

Örneğin, başkaları tarafından bilinmemiş olsa bile hırsızlık yapan bir birey varsa, bu yine de geçerli etik ve normları ihlal eden bir eylemdir. 

Böylece kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmasa bile bir şekilde bireyin ahlakı kötü olacaktır.

3. Etik, İnsanların İçsel Bakış Açısıyla İlgilidir

Etik, insanlar veya bireyler tarafından gerçekleştirilen bir eylemin iyi ve kötü yönleriyle ilgili bir içsel bakış açısıdır.

Özünde, her insana yapılabilecek ve yapılamayacak çeşitli şeyler mutlaka öğretilir. 

Böylece insanlar yavaş yavaş iyi ve kötü şeyleri bilecek, böylece bunlar kalplerinde şekillenecek ve yerleşecektir.

Bu da insanlarda kötü ya da çirkin işler yapmak istediklerinde tartışmaya yol açacaktır.

4. Etik İnsan Eylemleri, Davranışları ve Tutumları ile İlgilidir

Etik, bireyin davranışları, eylemleri ve tutumuyla yakından ilgilidir. Bu nedenle, genellikle etik, bireyin davranış, eylem ve tutumlarına bağlı olarak doğal bir şekilde oluşacaktır.

Kötü davranış ve eylemler kötü etik olarak kabul edilirken, iyi davranış ve eylemler iyi etik olarak kabul edilir.

Ancak önemli olan nokta, etik kavramının bireyin davranış ve eylemleriyle çok yakından ilişkili olduğudur.

Etik Türleri

İnsan davranışlarını belirlemek için anlaşılması gereken 3 tür etik vardır. İşte etik türleri: 

  • Tanımlayıcı Etik

Bu, davranış veya tutumlar hakkında alınacak kararlar için bir referans temeli sağlayan bir etiktir. 

Bu etik türü, eleştirel ve ulusal olarak davranış ve yaşam boyunca takip edilen bir değer arar. 

  • Normatif Etik

İnsanların sahip olması gereken ideal davranış kalıplarını ortaya koyan ve değerler sağlayan bir etiktir. 

Normatif etik, karar verilecek eylemler için bir temel olarak normlar sağlar. 

  • Metaetik veya Meta

Meta kelimesi Yunanca'dan gelir ve daha fazlası ya da ötesi anlamına gelir. 

Metaetik normatif dil ile ilgilenir, böylece gerçek konuşmaya indirgenebilir. Metaetiğin odak noktası, etiğin özel anlamı ve dili üzerinedir.

Etiğin Faydaları

İnsanoğlunun doğasında var olan bir şey olarak etiğin, sosyal ve toplumsal yaşamda çeşitli faydaları olduğu kesindir. Aşağıda etiğin sosyal yaşamdaki faydaları kısaca açıklanacaktır.

1. Etik, Değerler Arasında Bir Köprü Görevi Görür

Etik, bir değer ile diğeri arasında bir köprü olarak söylenebilir. Örneğin, kültürel ve dini değerler, etiğin varlığıyla, bu iki şey, herhangi bir taraf dezavantajlı hissetmeden, toplumun doğasında var olan birleşik bir alışkanlık haline gelebilecektir.

Bu da etiğin dini ve kültürel değerler arasında köprü kurabildiğini göstermektedir. 

2. Etik, İyi ve Kötü Arasında Bir Ayırıcı Olarak Hizmet Eder

Bir bireye atfedilen etik, bireyin yavaş yavaş etrafındaki şeyleri veya şeyleri bilmesini ve tam olarak anlamasını sağlayacaktır. Yukarıda bahsedilen anlayış, iyi ve kötü olarak kabul edilen bir şeydir.

Eğer birey iyi ve kötüyü ayırt edebiliyor ve tüm 'şeyleri' geçerli normlara veya kurallara uygun olarak yapabiliyorsa, etik bireyin 'şeyi' uygulayabildiği bir kılavuz haline gelecektir.

3. Etik, Bireylerin Eleştirel Bir Tutuma Sahip Olması İçin Faydalıdır

Bireylerde uzun süredir yerleşik olan etik, onları koşullar ve durumlarla başa çıkma konusunda daha eleştirel hale getirir. 

Birey sadece duruma teslim olmaz, aynı zamanda doğru çıkış yolunu veya çözümü de düşünür.

Etik, bireyleri kolay etkilenmeyen bir kişi haline getirecektir çünkü elbette duygularını düşünceleriyle birlikte ele alacaktır. 

Önemli olan bireyin kendi başına ya da düşüncesizce bir şey yapmamasıdır.

4. Etik Benlikte Bir Duruş Olarak Faydalıdır

Etik, eylemde bulunurken veya bir şey yaparken bir kılavuz olarak kullanılabilir. 

Etiği tam olarak anlayan bireyler, kendilerini zorlanmış hissetmeden kesinlikle geçerli kurallara göre davranacaklardır. 

Bunun, bireyin toplumdaki etik anlayışına ilişkin duruşunu etkilediği söylenebilir.

5. Etik, İşleri Kurallara Uygun Hale Getirmek İçin Faydalıdır

Etik, bireylerin diğer bireylere seviyelerine göre davranmasını sağlayacaktır. Bu, bireyin yaptığı yanlışa göre cezalandırılacağı anlamına gelir. 

Eğer küçük bir hata yaparsa, verilen ceza hafif olacaktır. Öte yandan büyük ve ölümcül bir hata yaparsa cezası ağır olacaktır.

Daha yeni Daha eski